Digitaal hogerop Logo

Algemene voorwaarden

1.1 Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van Digitaal Hogerop.
Digitaal Hogerop wordt beheerd door BVBA The Present Perfect, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 38/2, met ondernemingsnummer 612.998.923, met als contactpersoon Ilse De Cuyper (ilse@digitaalhogerop.be) en Elke Huyghebaert (elke@digitaalhogerop.be), met adres te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 14, met ondernemingsnummer 637.891.695 .

Deze overeenkomst geldt tussen de Klant, en Digitaal Hogerop met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 14, België.

Door het gebruik van onze website, door een bestelling op papier te plaatsen, door het online invullen en versturen van een bestelformulier of geven van een opdracht erken je de verkoopsvoorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben, alsook de privacyverklaring en andere aanvullende regelgevende documenten die Digitaal Hogerop op regelmatige basis publiceert.

Deze voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring, andere aanvullende regelgevende documenten, en in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden van toepassing op de afgenomen diensten, vormen samen de volledige Overeenkomst tussen de Klant en Digitaal Hogerop, en vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, offertes, documenten, beloftes, afspraken verwijzende naar een specifieke overeenkomst.

Digitaal Hogerop heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de Klant gesloten overeenkomsten.

Wijzigingen treden in voege 30 dagen na bekendmaking, of op een tijdstip vermeld in de bekendmaking.

Indien voor de Klant een wijziging in de voorwaarden redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 30 dagen na bekendmaking.

Deze zal een einde nemen 30 dagen na verzending van het schrijven.

1.2 Diensten

De producten of diensten worden geleverd tegen de prijs zoals vermeld in de bestelbon of enige andere bijzondere overeenkomst tussen Digitaal Hogerop en de Klant. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW. 

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Digitaal Hogerop behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan de Diensten door te voeren naar eigen inzicht.

Digitaal Hogerop zal de nodige inspanningen doen om de Klant hierover tijdig te informeren – voor zover de wijzigingen het genot van de Diensten nadelig beïnvloeden – maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van de genoemde maatregelen. Voornoemde maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

1.3 Garanties en beperkingen

De levering van de Dienst betreft een middelenverbintenis.

Digitaal Hogerop en zijn partners verbinden zich ertoe om de kwaliteit van de Dienst te behouden overeenkomstig de kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector.

In geen geval kan Digitaal Hogerop, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden,
  • de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen of toegankelijk gemaakt aan derden en omgekeerd,
  • het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde,
  • technische storingen of pannes,
  • de keuze, het gebruik en de door de Klant beoogde doelstellingen m.b.t. de Dienst.
  • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren.
  • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen.
  • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie en computerbestanden of data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst

Digitaal Hogerop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, voor welke vordering ook, zoals overtollig of technisch werkloos personeel, enige provisie, commerciële schade, verlies van data, verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, vermindering van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, verlies aan verwachte besparingen.

De Klant zal Digitaal Hogerop vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen, fouten of nalatigheden van de Klant.

1.4 Beveiliging

Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, dient hij dat onverwijld aan Digitaal Hogerop te melden. Digitaal Hogerop is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk onrechtmatig gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.

1.5 Verplichtingen en beperkingen van de Klant

Digitaal Hogerop verbindt er zich toe om de producten of diensten naar best vermogen te leveren. Digitaal Hogerop kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel tijdelijk onbeschikbaar zijn of andere vertragingen bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
Indien alsnog een aansprakelijkheid in hoofde van Digitaal Hogerop zou worden vastgesteld, dan is deze in elk geval beperkt tot de prijs van deze overeenkomst. 

De Klant verbindt er zich toe om als een goede huisvader gebruik te maken van de producten en diensten van Digitaal Hogerop.

De Klant zal zich ervan weerhouden de Dienst te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Digitaal Hogerop.

Het is de Klant niet toegestaan processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Digitaal Hogerop en/of Digitaal hogerop klanten hindert of het overige gebruik van de Diensten nadelig beïnvloedt.

Zowel de Klant als Digitaal Hogerop is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, en de inhoud van zijn website.

De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitaal Hogerop niet gerechtigd enige rechten en plichten als gevolg van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

In geval van adreswijziging van de Klant is deze verplicht Digitaal Hogerop hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

In geval Digitaal Hogerop zich schriftelijk tot de Klant richt, geschiedt dit rechtmatig wanneer dit gebeurt op het laatste adres dat de Klant heeft gemeld.

Wijzigingen in de bevoegdheid van de Klant, zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, niettegenstaande de inschrijving ervan in openbare registers, tegenover Digitaal Hogerop pas van kracht zijn nadat Digitaal Hogerop daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

In geval de Klant de Overeenkomst aangaat voor rekening van een derde, in het bijzonder indien de Klant handelt als “reseller” of “partner”, maakt de Klant zich sterk de bevoegdheid te hebben om deze derde te verbinden aan alle voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. De Klant aanvaardt door deze sterkmaking de volledige aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan Digitaal Hogerop of aan derden door niet naleving van voormelde voorwaarden.

1.6 Betalingstermijnen, prijzen en protesttermijnen

Elke betalingsuitnodiging of factuur van Digitaal Hogerop in het kader van coaching of advies of in het kader van een gesloten opleiding, moet door de opdrachtgever uiterlijk 15 dagen na factuurdatum worden voldaan.
Betwistingen van het gefactureerde bedrag of omtrent de uitvoering van de diensten, schorten de betalingsverplichting van de gebruiker-opdrachtgever niet op.

Voor opleidingen moet de factuur van Digitaal Hogerop betaald worden voor de start van de opleiding, zoniet kan de toegang tot de opleiding geweigerd worden.

Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Digitaal Hogerop het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Digitaal Hogerop heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Indien de gebruiker-opdrachtgever nalaat de factuur binnen de hierboven vermelde termijn te betalen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 1 % per maand op het niet-betaalde bedrag beginnen lopen tot op moment van de voldoening van het nog verschuldigde bedrag.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Digitaal Hogerop dient te maken ingevolge de niet-nakoming van de betalingsverplichting door de gebruiker-opdrachtgever, komen ten laste van de gebruiker-opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

1.7 Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt initieel aangegaan voor de periode vermeld op de bestelbon.
De Overeenkomst kan uiterlijk zes (6) weken voor het verstrijken van de start van de afgesproken periode worden opgezegd.

De opzegging van de Overeenkomst kan uitsluitend per aangetekend schrijven geschieden.

Digitaal Hogerop is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt zoals een niet-betaling, het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden enz., zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Digitaal Hogerop zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

Digitaal Hogerop is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

Elke partij kan op ieder ogenblik de Overeenkomst schriftelijk beëindigen door voorafgaandelijk een schrijven te richten aan de andere Partij. Annuleren is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de diensten.

Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de opleiding of het adviestraject is er een annuleringskost van 50% van de prijs voor de diensten zoals vermeld in de overeenkomst. Bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van de opleiding is er een annuleringskost van 75% van de prijs voor de diensten zoals vermeld in de overeenkomst. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding of het adviestraject is er een annuleringskost van 100% van de prijs voor de Diensten zoals vermeld in de overeenkomst.

Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurt en na ontvangstmelding van Digitaal Hogerop.

Algemeen geldt dat onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst, de overeenkomst te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst door elk van beide Partijen en mits aangetekend schrijven, beëindigd kan worden in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bedrog, grove of opzettelijke fout, of ernstige nalatigheid gepleegd door een Partij. In geval van dergelijke beëindiging zal de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd worden, zonder termijn noch vergoeding, onverminderd het recht van de verbrekende partij om een schadevergoeding te eisen.

Tenzij anders vermeld, zal het aangetekend schrijven uitwerking hebben de dag van de verzending zelf. 

Onder grove fout wordt o.m. verstaan een fout die zo ernstig is dat Partijen weten of behoren te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere Partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan Partijen een groot belang mogen hechten omdat ze tot de essentie van de Overeenkomst behoren. Zulke verplichtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het confidentialiteitsbeginsel, de niet-afwervingsclausule, de betaling door de Partijen binnen de in de Overeenkomst vastgestelde termijnen.

Partijen komen overeen dat o.a. volgende omstandigheden dienen beschouwd te worden als uitzonderlijke omstandigheden: het faillissement, de ontbinding van een Partij of overmacht. Als overmacht wordt onder meer beschouwd zonder beperkt te zijn tot: technische problemen, zoals een crash of black-out van een informaticasysteem, infectie van de software door een virus,…

Indien Digitaal hogerop onverwacht geen beroep meer kan doen op de aangestelde aan wie zij het uitvoeren van de Diensten heeft toevertrouwd en Digitaal Hogerop kan aantonen dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om in een vervanger te voorzien en hierbij zonder resultaat is gebleven, kan deze onbeschikbaarheid worden beschouwd als overmacht.

Deze lijst is geenszins limitatief.

1.8 Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen.
Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd.
Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Digitaal Hogerop de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.9 Aansprakelijkheid en vrijwaring voor derden

Digitaal Hogerop is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van Digitaal Hogerop tegenover de Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove fout van Digitaal Hogerop.

Digitaal Hogerop is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Digitaal Hogerop aan de Klant, die door de Klant kan bewezen worden en door Digitaal Hogerop kan worden vastgesteld.
Digitaal Hogerop is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen (waaronder verlies van gegevens of winsten, financiële verliezen, verstoorde planning en vorderingen van derden enz.).

Alle rechtsvorderingen van de Klant tegenover Digitaal Hogerop, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

De Klant vrijwaart Digitaal Hogerop voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door de Klant en/of uit de niet-naleving door de Klant van enige verplichting opgelegd in de Overeenkomst. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

1.10 Verwerking persoonsgegevens

De cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan Digitaal Hogerop voor het verwerken van persoonsgegevens en deze op te nemen in een gegevensbestand. 

De persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en voor marketing-doeleinden. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld door Digitaal Hogerop indien dit noodzakelijk zou zijn met het oog op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

De cliënt heeft steeds het recht om een overzicht van zijn persoonsgegevens op te vragen en deze te laten wijzigen. De cliënt beschikt daarnaast ook over het recht om zijn gegevens te laten wissen van de bestanden van Digitaal Hogerop. De cliënt kan hiertoe en email sturen naar hallo@digitaalhogerop.

1.11 Wettelijk kader

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie – zoals email- als bewijsmiddel.

Op betrekkingen tussen de klant en Digitaal Hogerop is het Belgische recht van toepassing.

In geval van betwisting van een materie onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden, is enkel de rechtbank van Gent, België, bevoegd.